obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

Zmiana w zakresie świadczenia usług o podwyższonej opłacie

Informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, a od 20 grudnia 2018 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą spełnić wymogi wynikające z nowych przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Dlatego w cennikach i regulaminach w zakresie postanowień dotyczących świadczenia usług o podwyższonej opłacie, dodajemy z dniem 12 grudnia 2018 r. następujące postanowienia, zmieniające sposób świadczenia limitu dla tych usług:

 1. Dla usług o podwyższonej opłacie mogą Państwo ustawić następujące limity: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł, jak też dowolnie wybrany przez Państwa limit, zaokrąglony do 1 zł, od 0 zł do wartości Limitu Maksymalnego, o którym mowa poniżej.
 2. Jeżeli nie określą Państwo inaczej, domyślna wartość limitu dla usług o podwyższonej opłacie wynosi 35 zł. Oznacza to, że wraz z osiągnięciem tego limitu wykonywanie połączeń głosowych/SMS/MMS na numery o podwyższonej opłacie zostanie zablokowane do końca danego okresu rozliczeniowego, przy czym mają Państwo możliwość zdjęcia blokady poprzez podwyższenie dotychczasowego limitu.
 3. W przypadku połączeń głosowych o podwyższonej opłacie, rozliczanych za minutę połączenia, połączenie zostanie bezwarunkowo przerwane wraz z osiągnięciem limitu dla usług o podwyższonej opłacie.
 4. W przypadku połączeń głosowych/SMS/MMS o podwyższonej opłacie, rozliczanych za zdarzenie, dane połączenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli miałoby to spowodować przekroczenie limitu.
 5. Usługi o podwyższonej opłacie objęte są Limitem Maksymalnym:

  1) Limit Maksymalny zaczyna obowiązywać od 20 grudnia 2018 r.

  2) Limit Maksymalny wyrażony jest w wartości kwotowej i wynosi:

  a) 50 euro - maksymalna wartość za pojedynczą płatność,
  b) 300 euro - maksymalna suma płatności w danym cyklu rozliczeniowym.

  3) Kwoty wyrażone w walucie euro oblicza się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

  4) Osiągnięcie przez Abonenta od 20 grudnia 2018 r. Limitu Maksymalnego skutkuje blokadą połączeń na numery o podwyższonej opłacie do końca danego okresu rozliczeniowego.


Ponadto na fakturze za usługi telekomunikacyjne dodajemy informacje o:
- numerach o podwyższonej opłacie, na które wykonali Państwo połączenie głosowe/SMS/MMS w danym okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona faktura,
- podmiotowej stronie BIP UKE, na której dostępny jest rejestr numerów o podwyższonej opłacie oraz
- możliwości zablokowania połączeń głosowych/SMS/MMS o podwyższonej opłacie lub zmiany limitu.


Informujemy, że mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w związku z brakiem akceptacji tych zmian do 20 grudnia 2018 roku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?