obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

podstawa prawna obsługi reklamacji

Podstawę prawną do obsługi reklamacji stanowią:
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291),
 • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

  Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w nju mobile znajdziesz tutaj.

Reklamację usług telekomunikacyjnych nju mobile możesz złożyć w przypadku:
 • niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy lub przyłączenia do sieci,
 • niedotrzymania z winy dostawcy usług terminu rozpoczęcia świadczenia usług,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
 • nieprawidłowego obliczenia należności za świadczenie usług.


Reklamację możesz złożyć w ciągu 12 miesięcy od:
 • ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej lub
 • dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub
 • dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?