obsługa

znajdź rozwiązanie Twojej sprawy

zmiana w regulaminie usługi nju na kartę

1 lutego 2017r. zmienia się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

Przedmiotowa zmiana dotyczy paragrafu 8 ust. 7, o treści:

"Jeżeli szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego, Operator ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego".

Paragraf 8 ust. 7 zostanie usunięty, ponieważ jego treść znajduje się już w paragrafie 8 ust. 5.

Ponadto, część paragrafu 16 ust. 3, o treści:

"z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli Umowę do dnia 24.07.2016r. włącznie, Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania oraz wcześniejszego uprzedzenia w razie niedokonania Rejestracji do dnia 1.02.2017r. włącznie"

zostanie usunięta i będzie mieć następujące brzmienie:

"Umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu Okresu pasywnego".

Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2017 roku.

W przypadku braku akceptacji tych zmian Abonentowi oferty na kartę przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?